برنامه کاری پزشکان

کلینیک تخصصی داخلی نوین فارابی / برنامه کاری پزشکان

3 عصر 9 صبح 8 صبح روز هفته

دکتر مهدی افضل آقایی

15 الی 20

دکتر مهدی افضل آقایی

15 الی 20

منصوره سبحانی

9 الی 12

منصوره سبحانی

9 الی 12

شنبه

دکتر مهدی افضل آقایی

8 الی 18

دکتر مهدی افضل آقایی

8 الی 18

یکشنبه

دکتر مهدی افضل آقایی

15 الی 20

دکتر مهدی افضل آقایی

15 الی 20

دکتر مهدی افضل آقایی

8 الی 13:30

دکتر مهدی افضل آقایی

8 الی 13:30

دوشنبه

دکتر مهدی افضل آقایی

8 الی 13:30

دکتر مهدی افضل آقایی

8 الی 13:30

سه شنبه

دکتر مهدی افضل آقایی

8 الی 20

دکتر مهدی افضل آقایی

8 الی 20

چهارشنبه

دکتر مهدی افضل آقایی

8 الی 13:30

دکتر مهدی افضل آقایی

8 الی 13:30

پنجشنبه