پنل کاربری

کلینیک تخصصی داخلی نوین فارابی / پنل کاربری


تولید جواب و مشاهده نوع آزمایش نام پزشک تاریخ پذیرش بیمار کد
بیمه خدمات وضعیت پزشک ساعت ثبت تاریخ پذیرش بیمار کد
کد پیگیری تاریخ پرداخت مبلغ پرداختی بیمه پزشک / خدمت ساعت رزرو تاریخ رزرو موبایل کد ملی نام و نام خانوادگی کد درخواست لغو