سرکار خانم سمانه فیضی

کلینیک تخصصی داخلی نوین فارابی / همکاران

سرکار خانم سمانه فیضی

سرپرستار

معرفی سرکار خانم سمانه فیضی