دکتر منصوره سبحانی

کلینیک تخصصی داخلی نوین فارابی / همکاران

دکتر منصوره سبحانی

متخصص بیماری های داخلی

معرفی دکتر منصوره سبحانی

متخصص بیماری های داخلی