آقای محمد صادق رمضان نژاد

کلینیک تخصصی داخلی نوین فارابی / همکاران

آقای محمد صادق رمضان نژاد

مدیر درمانگاه تخصصی داخلی نوین فارابی

تلفن : 05138704066
ایمیل : info@novinfarabi.com

معرفی آقای محمد صادق رمضان نژاد

مدیریت درمانگاه تخصصی داخلی نوین فارابی دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)